Om kommissionen

Kommissionen for et dygtigere iværksætter-Danmark

 

I Danmark har vi store ambitioner for iværksætteri. Desværre er der for få af vores iværksættere, som formår at skabe vækstvirksomheder. Vi har heldigvis et rigtig godt udgangspunkt med et fleksibelt arbejdsmarked, kompetente, idérige unge, en stor viden på universiteterne og dygtige, omstillingsparate virksomheder. Men i et lille land som Danmark skal vi blive bedre til at arbejde sammen om at indfri det potentiale, der ligger i de store mængder ressourcer, som vi jo allerede har i både vores uddannelsessystem og på virksomhederne.

  • Vi skal turde satse på de allerbedste, på eliten – og det skal ske ved, at vi får de bedste studerende til at mødes tidligt i deres studie- og karriereforløb på tværs af køn, geografi og fag. Det bedste sker i mødet ikke ved, at vi fortsætter med at dyrke siloforløb.
  • Vi skal også turde sige til, når kompetencerne ikke længere rækker og sikre, at nye kompetencertilvejebringes i takt med, at nye behov opstår.
  • Vi skal blive bedre til at bygge bro mellem de gamle og nye virksomheder og forstå, at de har brug for hinanden. De gamle virksomheder har brug for de nyes innovationskraft og de nye virksomheder har brug for de gamles erfaringer.
  • Vi skal også være parate til at hjælpe nye virksomheder i en hård konkurrence om at tiltrække og fastholde den arbejdskraft, som er så afgørende for, at de kommer ind i et positivt vækstforløb.
  • Endelig skal vi se i øjnene, at vi ikke behøver at gøre det hele selv. Vi kan og skal lade os inspirere og lære af andre lande, som har brugt mange år på at opbygge iværksætter-initiativer og miljøer, der har gjort en afgørende forskel for virksomheder og samfund.

En mere målrettet og strategisk indsats om et bedre samarbejde vil kunne frigøre store ressourcer og bidrage aktivt til at skabe et stærkere og dygtigere iværksætterdanmark.

 

Kommissorium

 

Formål

 

Finansforbundet og Akademikerne nedsætter en kommission for iværksætteri. Formålet med Kommissionen er at samle en kreds af interessenter fra videniværksætter-miljøet i Danmark til at udvikle politiske forslag til, hvordan vi kan bringe Danmark i front internationalt ved at skabe et attraktivt fagligt miljø for videniværksættere. Den tidligere VLAK-regerings iværksætterpanel har foreslået skattelettelser (ny aktivoptionslov, lavere beskatning af aktieindkomst, større fradrag for investorer, lempeligere regler for placering af pensionskassernes aktieinvesteringer m.v.). I Akademikerne og Finansforbundet mener vi, at der er andre og bedre veje til at sikre et stærkt miljø for videniværksættere til gavn for hele Danmark.

 

Indhold

 

Kommissionen samles til fem temamøder.

Første møde afholdtes i marts 2019 og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2019. Hvert møde har fokus på et identificeret tema. Mødet indledes med et indlæg af ca. 40 min. varighed, der har til formål at kickstarte debatten.

De fem temaer er:

1) Universiteternes rolle ift. at fremme tværfaglige iværksætterteam
2) Finansiering og kapital – bankernes rolle
3) Bedre inddragelse og udnyttelse af erfarne iværksættere
4) Rekruttering og talentudvikling i opstartsvirksomheder
5) Internationalisering og globale vækstmuligheder

Kort om temaerne

Temaerne er valgt på baggrund af viden fra egne analyser, eksterne rapporter fra ministerier og toneangivende organisationer på området. I debatten om iværksætteri mangler vi i dag fagbevægelsens stemme og bud på, hvordan universiteterne, bankerne, virksomheder og iværksætterne kan komme til at spille nye roller og bidrage til udviklingen af et nyt og attraktivt fagligt iværksættermiljø i Danmark.

Universiteternes rolle og tværfaglige team

I lande med stærke iværksættermiljøer er det rette team vejen til både et positivt vækstforløb og risikovillig kapital.  Investorer foretrækker et A-team med en B-idé frem for et B-team med en A-idé. Multidisciplinære teams har stærkere overlevelseschancer end teams, hvor alle kommer fra samme disciplin. Til trods for denne viden er universiteternes rolle ift. at udvikle tværfaglige iværksætterteam ikke noget, vi i Danmark har arbejdet målrettet med. Det aktuelle fokus er at få entreprenørskab ind på uddannelserne. Tiden er nu kommet til at tage næste skridt. I kommissionen vil vi drøfte, hvordan kan vi understøtte at videniværksættere tidligt, dvs. allerede under studiet mødes på tværs af fag og fakulteter.

Finansiering og kapital

Til trods for at der i dag eksisterer en række forskellige finansieringskilder, så går vejen til finansiering for de fleste iværksættere via banken. Siden finanskrisen har især små opstartsvirksomheder været ramt forholdsmæssig hårdt af krisen. De nyeste tal fra Nationalbanken viser, at udlån til de mindste virksomheder fortsat falder. Så der er desværre ikke noget, der tyder på, at bankernes øgede udlånsaktivitet er kommet små virksomheder til gode, da udlånsrenten til små virksomheder fortsat er højere end for store virksomheder. Det er kritisk, eftersomadgang

til finansiering er essentiel for vækstmuligheder – også i små virksomheder. Bankansatte har ofte ikke de kompetencer, der skal til for at vurdere videniværksætteres virksomheder, der ofte er bygget op om salg af immaterielle produkter. Så hvordan sikrer man bedre viden og kompetencer til bankansatte, der skal kreditvurdere opstartsvirksomheder med immaterielle produkter?

Bedre inddragelse og udnyttelse af erfarne iværksættere

Samarbejde mellem videniværksættere og etablerede virksomheder er ikke sat i system i Danmark, sådan som man ellers har tradition for i andre lande. Der ligger en stor styrke i at gøre et samarbejde mellem iværksættere og etablerede virksomheder til en integreret del af dansk erhvervspolitik. Der har været gennemført forskellige projekter og forsøg med samarbejde mellem virksomheder og iværksættere, men der eksisterer endnu ikke en national politik på området. Et styrket samarbejdet vil betyde, at iværksætterne vil kunne nyde godt af de ressourcer, som de etablererede større virksomheder stiller til rådighed i form af lokaler, administrationsbistand, rådgivning m.m., mens iværksætterne kan tilbyde stærk innovationskraft – en valuta som for flere og flere store virksomheder bliver afgørende for at kunne overleve på sigt. Hvordan kan vi skabe et nationalt system, hvor alle videniværksættere tilbydes mentorer og partnerskaber med etablerede virksomheder?

Rekruttering og talentudvikling i opstartsvirksomheder

Der er udsigt til fremgang i beskæftigelsen de kommende år. Det vil øge presset på arbejdsmarkedet, og konkurrencen på talenter vil blive stor inden for flere brancher. Det kommer til at være særlig svært for opstartsvirksomhederne at deltage i konkurrencen om de efterspurgte talenter, fordi det alt andet lige er mere risikabelt og ustabilt at være ansat i en lille virksomhed, og at de ikke kan tilbyde samme løn- og vilkårspakke som de store virksomheder. Det bliver en udfordring ikke kun for de små nye virksomheder men også for Danmark, hvis vi ikke formår at indløse det potentiale, som disse virksomheder repræsenterer.Hvordan hjælper vi opstartsvirksomheder med at rekruttere og fastholde talenter?

Internationalisering og globale vækstmuligheder

”Born Globals” er virksomheder, hvor eksport er en integreret del af virksomhedsstrategien fra dag et. Disse virksomheder kommer hurtigt ind i et positivt vækstforløb og har højere omsætning og værdiskabelse end øvrige virksomheder. Blandt videniværksættere finder vi relativt mange ”born global” virksomheder. Men hvordan understøtter vi bedst denne gruppe iværsættere og sikrer os, at flere bliver i Danmark og skaber vækst og arbejdspladser her i landet frem for at flytte eller blive opkøbt af store internationale virksomheder?

 

Organiseringen af arbejdet i Kommissionen

 

Efter hvert møde udarbejdes en artikel med centrale pointer fra temamødet, der vil være tilgængeligt på Finansforbundets og Akademikernes hjemmeside. Det vil skabe synlighed om arbejdsgruppens drøftelser og inddrager eksterne aktører i debatten. Forud for det første møde udarbejdes en kronik om formålet med Kommissionen med Kent Petersen, Lars Qvistgaard og Mette Reissmann som afsender.

Efter hvert møde vil deltagere i Kommissionen med særlig interesse i mødets tema og problemstillinger bidrage med et debatindlæg i dagspressen. Kommissionens samlede løsningsforslag vil fremgå af et katalog med anbefalinger med konkrete forslag til politiske initiativer i slutningen af 2019.

Løsningsforslagene sendes til medlemmerne af Erhvervs-, vækst og eksportudvalget og til medlemmerne af Uddannelses- og Forskningsudvalget på Christiansborg (evt. præsentation via foretræde for Erhvervs-, vækst og eksportudvalget og for Uddannelses- og Forskningsudvalget på Christiansborg).